image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28
DEN NÁVŠTĚV
29 30 31
Ukliďme Česko 2023 - okolí školy
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
13
Odpoledne s Tlapkovou patrolou
14 15 16
17 18 19
Jarní sběr 2023
20
Jarní sběr 2023
21
Jarní sběr 2023
22 23
24 25 26 27
Ukázka práce městské policie Postoloprty
28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Družina > Informace ŠD

Družina

Provoz ŠD                                                                                                     1. oddělení: Miluše Špeciánová

Ráno: 5:30 – 7:40                                                                    2. oddělení: Vladimíra Fiřtová

Odpoledne 11:40 – 16:30                                                        3. oddělení: Zuzana Charvátová

 

Aktivity školní družiny

Aktivity školní družiny22_23.png

Přihlášení a odhlášení dětí

- Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonného zástupce dítěte. Docházka do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná.

- Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

 

Platba probíhá

 • Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v ŠD je 500 Kč/pololetí.
 • Úplata je splatná předem,
 • pololetně předem do 5. dne v pololetí.
 • Poplatek lze uhradit buď
  • hotovostně v pokladně školy (u vedoucí školní jídelny) nebo
  • bezhotovostně na účet školy 181685642/0300, VS 99999, zpráva pro příjemce - ŠD jméno a příjmení žáka

    

Pokud není za dítě uhrazen poplatek, vychovatelka ŠD nebo ŠK o tom uvědomí ředitele školy a žák ztrácí nárok na zařazení do ŠD a ŠK.

Pravidla

 • Nástup do ŠD plynule navazuje na ukončení školního vyučování. Po vyzvednutí nebo odchodu žáka ze ŠD je pro daný den docházka žáka do zařízení považována za ukončenou.
 • Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým, k ostatním žákům školy, dbá pokynů pracovníků školy, dodržuje školní řád a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 • Každý úraz, poranění či nehodu hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
 • Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s činností družiny, a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 • Provoz končí v 16:30 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, požádá o pomoc Policii ČR,
 • Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči žákům, pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 • Při porušení povinností stanovených tímto řádem následuje tento postup:
 1. závažné porušení – oznamuje vychovatelka ŠD zákonným zástupcům žáka prostřednictvím žákovské knížky (notýsku).
 2. závažné porušení – řeší vychovatelka ŠD s třídní učitelkou a zákonným zástupcem žáka - pohovorem
 3. závažné porušení – ředitelka vyloučí žáka ze školní družiny

 

 1. 9. 2021 Mgr. Jana Ledvinová