image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Družina > Informace ŠD

Družina

Provoz ŠD                                                                                                     1. oddělení: Miluše Špeciánová

Ráno: 5:30 – 7:40                                                                    2. oddělení: Vladimíra Fiřtová

Odpoledne 11:40 – 16:30                                                        3. oddělení: Zuzana Charvátová

 

Aktivity školní družiny

Aktivity školní družiny22_23.png

Přihlášení a odhlášení dětí

- Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonného zástupce dítěte. Docházka do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná.

- Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

 

Platba probíhá

 • Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v ŠD je 500 Kč/pololetí.
 • Úplata je splatná předem,
 • pololetně předem do 5. dne v pololetí.
 • Poplatek lze uhradit buď
  • hotovostně v pokladně školy (u vedoucí školní jídelny) nebo
  • bezhotovostně na účet školy 181685642/0300, VS 99999, zpráva pro příjemce - ŠD jméno a příjmení žáka

    

Pokud není za dítě uhrazen poplatek, vychovatelka ŠD nebo ŠK o tom uvědomí ředitele školy a žák ztrácí nárok na zařazení do ŠD a ŠK.

Pravidla

 • Nástup do ŠD plynule navazuje na ukončení školního vyučování. Po vyzvednutí nebo odchodu žáka ze ŠD je pro daný den docházka žáka do zařízení považována za ukončenou.
 • Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým, k ostatním žákům školy, dbá pokynů pracovníků školy, dodržuje školní řád a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 • Každý úraz, poranění či nehodu hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
 • Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s činností družiny, a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 • Provoz končí v 16:30 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, požádá o pomoc Policii ČR,
 • Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči žákům, pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 • Při porušení povinností stanovených tímto řádem následuje tento postup:
 1. závažné porušení – oznamuje vychovatelka ŠD zákonným zástupcům žáka prostřednictvím žákovské knížky (notýsku).
 2. závažné porušení – řeší vychovatelka ŠD s třídní učitelkou a zákonným zástupcem žáka - pohovorem
 3. závažné porušení – ředitelka vyloučí žáka ze školní družiny

 

 1. 9. 2021 Mgr. Jana Ledvinová