image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3
Divadlo VeTři - dopravní výchova
4 5
6
Zápis do přípravné třídy
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
Cesta za pokladem 2024
24 25 26
27 28 29 30 31 1
Pozvánka na výstavu - Za oponou času
2
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní projekty > CELOŠKOLNÍ PROJEKT MEDIÁLNÍ KALEIDOSKOP 2019_2020

CELOŠKOLNÍ PROJEKT MEDIÁLNÍ KALEIDOSKOP 2019_2020



Celoškolní projekt 2015/2016

MANÉŽ

„Cirkus je krásné zařízení, ale žádá, aby se v něm umělo všechno." Eduard Bass

Stručný popis projektu: Ve školním roce 2015/2016 se budeme všichni hravým způsobem seznamovat s cirkusovým prostředím, a to prostřednictvím čtyř na sebe navazujících a částečně se prolínajících témat:  Artisté, Krotitelé, Klauni a Cirkus. Postupně si vyzkoušíme dovednosti artistů, žonglérů, akrobatů, krasojezdců, krotitelů, klaunů i obyčejných cirkusáků. Na konci každého tématu uspořádáme ve škole projektový cirkusový den, kde prakticky ukážeme, co jsme se dozvěděli a naučili.  Během školního roku se všichni ve škole naučíme žonglovat - každý podle svých schopností a možností. Na konci školního roku uspořádáme „akademii“  - společné cirkusové vystoupení a předvedeme, jak jsme se naučili žonglovat a bavit sebe i ostatní. 

Žonglování: Vlastní „ výuka“ žonglování bude probíhat během celého roku. Metodicky je výuka žonglování dostupná na portálu: http://zonglovani.info . Míčky a jiné žonglovací pomůcky si děti i dospělí vyrobí sami, materiál na výrobu jednoduchých míčků není finančně náročný. Základní nácvik žonglování bude probíhat v běžných vyučovacích hodinách formou relaxačních chvilek, neboť žonglování vede k soustředěnosti i uvolnění. Předpokládá se spontánní zařazení žonglování během přestávek a společný nácvik žonglování na projektových dnech. 

O projektu: MANÉŽ svou koncepcí navazuje na předchozí celoškolní celoroční tematické projekty.

Celoroční projekty vytvářejí společné zážitky pro všechny děti.

Obecné cíle celoročních celoškolních tematických projektů jsou:

 • Vytvořit základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce
 • Nabízenými činnostmi působit jako primární prevence rizikových projevů chování
 • Vytvořit námětový základ pro hravé pojetí veškeré činnosti
 • Vytvořit podmínky pro dlouhodobou cílenou práci žáků
 • Poskytnout zajímavé náměty na činnosti, které pomáhají utvářet pozitivní vztah k životnímu prostředí
 • Vytvořit přirozené příležitosti pro poznání multikulturality jako prostředku vzájemného obohacování

Konkrétní cíle celoročního celoškolního projektu MANÉŽ:

 • Zprostředkovat skupině dětí a žáků (především komunikačním) setkání se skutečným životem (tzn. učit se co nejvíce v terénu přírodním i sociálním) - letos na cirkusových námětech
 • Umožnit všem dětem stavět maximum vědomostí a dovedností na vlastních zážitcích
 • Zajistit, aby každé dítě dobře poznalo samo sebe – dozvědělo se o sobě co nejvíce faktů, zaznamenalo si je a po nějaké době porovnalo – sledovalo svůj vývoj, (vedlo si napříkad vlastní portfolia a deníky)
 • Vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, tj. schopnosti učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání vnější odměny nebo protislužby (etická výchova)
 • Prostřednictvím společných hravých činností (především žonglováním) posilovat u všech dětí a žáků dovednost účinně komunikovat a budovat vzájemné zdravé vztahy a posilovat vlastní vůli.
 • Vytvořit příležitosti pro společná setkání dětí, pedagogů i jejich rodičů - budovat vzájemné zdravé vztahy mezi dětmi, pedagogy a rodiči
 • Vytvořit pro závěrečné představení kulisy (maringotku z pergoly???),
 • Podílet se na tvorbě školního žákovského časopisu – tvořit obrázky , psát články, malovat vtipy…

Zařazení průřezových témat:

Osobnostní a sociální výchova je inspirována cirkusem jako společenstvím spolupracujících lidí

 • poznávání lidí – vzájemné poznávání ve skupině, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem 
 • mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc 
 • spolupráce  a kompetice (soupeření) - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci, pro etické zvládání situací, zvládání soutěže

Prostředkem je žonglování, jako sportovní a artistická aktivita zlepšující nervosvalovou koordinaci, prostorovou orientaci, soustředění a rozvíjející spolupráci mezi mozkovými hemisférami. Významný je i podíl posilování volních vlastností (odpovědnost,vytrvalost,rozvážnost,spolehlivost,sebeovládání,zásadovost, 

svědomitost, sebehodnocení, sebeřízení, sebekázeň, sebekritičnost, cílevědomost, samostatnost, iniciativnost a další) prostřednictvím nácviku žonglování a vzájemné spolupráce.  

Environmentální výchova je inspirována tradičním soužitím cirkusu s přírodním prostředím vztah člověka k prostředí – příroda a škola 

Multikulturní výchova využívá cirkus jako příklad soužití lidí různých národností,  multikulturalita současného světa,

Etická výchova využívá prožitky, které MANÉŽ nabízí. Vede k prosociálnímu chování, které je zaměřeno na pomoc nebo prospěch jiných osob- především spolužáků.   Etická výchova vytváří pozitivní klima ve škole a funguje jako účinný systém primární prevence rizikového chování. Podporuje spolupráci rodičů a školy, otevřenost a dialog. Program Etické výchovy zahrnuje deset základních témat: komunikace, důstojnost lidské osoby, sebeúcta, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa, vyjádření citů, empatie, asertivita, reálné a zobrazené vzory, spolupráce, pomoc, přátelství, komplexní prosociálnost – témata se promítají do motivačních  „rozhovorů“ , šablon etické výchova vycházejících ze skutečného života a vedených s žáky v rámci výuky všech předmětů.

Rozvoj klíčových kompetencí:

 • samostatné pozorování a experimentování, porovnávání získaných výsledků, kritické posuzování a vyvozování závěrů pro využití v budoucnosti (kompetence k učení)
 • vnímání problémových situací ve škole i mimo ni, rozpoznání a pochopení problému, přemýšlení o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlení a plánování způsobu řešení problému (kompetence k řešení problémů)
 • porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a jiných informačních prostředků a jejich využívání ke svému rozvoji (kompetence komunikativní)
 • účinnou spolupráci ve skupině (kompetence sociální a personální)
 • zodpovědné rozhodování podle dané situace, poskytování účinné pomoci podle svých možností a zodpovědné chování v krizových situacích (kompetence občanské)
 • bezpečné a účinné používání materiálů, nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel (kompetence pracovní)

Realizace projektu MANÉŽ ve školním roce 2015/2016:

Školní rok 2015/2016 zahájíme přivítáním na nádvoří 1. stupně

 1. den – přivítání, seznámení s novými pedagogy…..   motivace pro druhý den - pozvánka
 2. den – Otvíráme MANÉŽ

Vystoupení pedagogů školy – úvodní upoutávka – foto z akce

https://www.facebook.com/zslenesice/photos/ms.c.eJw9lEmOBTEIQ2~;UIoTx~;hfr~_jhmU9KTmWKSKhXXCDk3s0r~_6rHlOXruY2~_wUbdhaXKBfXnqpT5O1BPWq~_HTywo~_ZJ98Z73K0SvI36hmfupxY37n~;H2hs37H5GeSc~_Jt9Z54eXqKjn5rGbqRferF6jOPNfkgX5fHr~_NNxjzOfgd~_6fMrFfWN~_Yr6Sb4H7GT4Jcuof1nf0F~;Z32LyQ8jjR3If6TP~;dyHI46f56g4~_5PHva~;I4zvQ7PE~;cqZer43zC~_rgvyfuSeYaD8~_ZFPOdNzBucJ~_f~_SfP82WDuq9B~;~;a7xR2oZ8cX4Rvyep3POx~;uejfh88Z848TfIAV598m~_~;~;Drjj4SSL1jIgfjl2f~;lPr4PmP1wX8RWh5~;0v66AWe~_iv62O~;kbd5n3KveTZ~;41lAzPf4Kc~_v77nC6Y~_Ftl1~_uHjb9TGY3~;n7a9i9ht5lyf~;0j~;8T4T~;k8rf~_aX5~;qoQfxhfPfV4Xz~_E~;vq1yOSzXwvOJ0rO0eP5~;VWbejxvY1~;KfbWiHt9L67yXbyuPbfzQMLKB2c9mf95kvEfn~;ttx3rM890O5~;w6Fzn4x99F5XzsQz~;9bJ~_aln13o59Rr9q~_6Oublfhv~;Y915~_rf~;76eo~;xgnSd8~-.bps.a.820526578044549.1073741941.316428645121014/820527558044451/?type=3&theater

 • motivace projektu, seznámení se s nabídkou cirkusových aktivit, výroba základních žonglérských pomůcek, nácvik žonglování. Cílem bude navodit přátelské vztahy ve skupině dětí, nastavit zásadní pravidla chování, navodit zájem o MANÉŽ a vyrobit si základní žonglovací pomůcky. 
 • vyzkoušení vlastních artistických dovedností – cvičení rovnováhy a obratnosti (šplh, kladina, hrazda, trampolína, školka s míčem, školka se švihadlem, přeskok přes kozu, cvičení na gymnastickém koberci, jízda zručnosti na kole). Cílem  bude zjistit a zapsat si vlastní výkony a v průběhu roku sledovat nárůst vlastní výkonnosti a šikovnosti.

Výstupy: fotogalerie, přehled výkonů všech dětí. 

Systém: Projekt MANÉŽ je rozdělen do čtyř bloků, které na sebe navazují a prolínají se:

Artisté (rozlišujeme artisty a jejich umění, cvičíme svou obratnost, vyrábíme žonglovací pomůcky, jezdíme na kole)

Krotitelé (poznáváme zvířata, odlišujeme zvířata, která vystupují v cirkusu a ostatní, dozvídáme se co nejvíce zajímavostí ze světa zvířat, fotografujeme zvířata)

Klauni (čteme a učíme se vtipy, umíme rozesmát druhé, malujeme klauny, kreslíme vtipy)

Cirkus (připravujeme MANÉŽ – kulisy na „akademii“ , připravujeme cirkusové vystoupení na naši „akademii“, zajímáme se o historii českých cirkusů, sledujeme cirkusová turné) 

Výzdoba školy:  Motivy cirkusu, historie cirkusu, putování cirkusu, cirkusoví umělci, drezúra cirkusových zvířat, Eduard Baas a Cirkus Humberto. Během školního roku uspořádáme v prostorách školy výstavu obrázků dětí s cirkusovými náměty a výstavu vtipů psaných i kreslených. Na chodbě u odborné učebny se budou prezentovat zajímavosti ze světa zvířat. 

Pravidelné činnosti: Nácvik žonglování – každý den chvilku

Projektové celoškolní dny – jednou za čtvrt roku:

 • Otvíráme MANÉŽ: září
 • Artistický den: listopad
 • Krotitelský den: únor
 • Klaunský den – apríl: duben
 • MANÉŽ – „akademie“: červen

Doporučené a využitelné www stránky:

Projekt MANÉŽ byl připraven na základě připomínek a nápadů pedagogů z týmové schůzky v červnu, srpnu. Projekt MANÉŽ využije zkušenosti získané v minulých školních projektech.

PODZIM

Artisté

Cíle obecné:  Zvýšit fyzickou zdatnost a obratnost dětí. Získat přehled o artistech a akrobatech a jejich dovednostech. 

Cíl matematický:  Praktickým měřením získat představu o svém výkonu – jak daleko skočím, jak dlouho vydržím …, jak hluboko se předkloním, kolik udělám …. 

Cíl čtenářský:  Výběr a následné čtení společné knihy s tématikou cirkusu, společné povídání o cirkuse

Náměty motivačních rozhovorů, nápadů: Olympiáda - Cvičíme na chodbě - Cvičíme v tělocvičně -  Cvičíme venku - Zdravé tělo -  Jezdíme na kole – Akrobaté - Cirkus - Artisté 

Možné činnosti: Instalace a využívání skákacích panáků, laviček, lan a jiných bezpečných cvičebních pomůcek na chodbách na cvičení dětí ve volném čase.

 • Vyrobit si vlastní žonglovací pomůcky
 • Trénovat žonglování, JO-JO
 • Tanec – VEO VEO dospělí, pak se naučí děti
 • Tanec  - každá třída svůj vlastní tanec  (zadat na netu:   animátoři, hromadný tanec – různé tance)
 • Trénovat jízdu zručnosti na kole
 • Trénovat na Artistický den J   Opravit si a udržovat kolo

Celoškolní a třídní akce:

 • Artistický den – společný pro všechny
 • Cyklovýlet
 • Pobyt na dětském dopravním hřišti
 • Jízda zručnosti na kole
 • Návštěva opravdového cirkusu

ZIMA

Krotitelé

Cíle obecné: Co nejvíce se dozvědět o životě zvířat, systematicky pozorovat vybrané zvíře, získat informace o výcviku zvířat v cirkuse, udělat něco dobrého pro zvířata. 

Cíl matematický: Osvojit si zajímavé údaje ze života zvířat – porovnávat hmotnosti, délky, rychlosti, věk atd.  

Cíl čtenářský: Čtení o zvířatech – kniha, povídka, pohádka…, společné povídání o přečteném

Náměty motivačních rozhovorů: 

ZOO - Domácí zvířata - Péče o zvířata - Krmení zvířat - Zvířata v lese - Zvířata na školní zahradě - Výcvik zvířat – Canisterapie - Zvířata v cirkuse – Domácí mazlíčci 

Možné činnosti:

 • Krotitelský den – společný pro všechny
 • Umět pojmenovat zvířata v cirkuse
 • Kůň – návštěva u koní 
 • Nakreslit obrázky (fotografovat)zvířat, uspořádat výstavu obrázků zvířat, (fotografií)
 • Připravit přehlídku zajímavostí ze světa zvířat (libovolný formát)
 • Udělat dobrý skutek pro zvířata (nasbírat krmení na zimu, postavit krmítko, budku, připravit úkryt pro ptáky v zahradě…)
 • Adoptovat zvíře v ZOO
 • Odlévat a poznávat stopy zvířat
 • Pozorovat zvířata  

Celoškolní a třídní akce: 

 • Zavírání zahrady – příprava zahrady na zimu, stavba vhodných úkrytů pro zvířátka (hromada větví pro ptáky, krmítka, ochrana stromků před zajíci)
 • Výstava zajímavých exponátů z našeho přírodovědného kabinetu – na chodbě u odborné učebny
 • Návštěva zooobchodu
 • Výlet do pražské, ústecké, chomutovské ZOO nebo do střediska ekologické výchovy na vhodný výukový program 
 • Spolupráce s myslivci z Lenešic
 • Putování za světýlky: večerní akce do chmelnic pro nebojsy po neznámých (po Dittrichstrase) koutech naší vsi spojená s poznáváním zvířat 

JARO

Klauni

Obecné cíle: Pobavit sebe i druhé, připravit krátké veselé vystoupení, vyprávět anekdotu 

Cíl matematický:  Naučit se vybrané nestandardní matematické úlohy. 

Cíl čtenářský:  Čtení anekdot, o klaunech o cirkusovém prostředí, společné povídání o přečteném, vyprávění anekdot - dramatizace

Náměty motivačních rozhovorů: Legrace, anekdoty – Klauni, šašci – Zdravotní klauni – Veselohry – Cirkus – Apríl – Komici  

Možné činnosti:

 • Klaunský den – společný pro všechny
 • Číst a vyprávět vtipy
 • Umět popsat klauna
 • Namalovat obrázek klauna
 • Umět vyprávět vtip, anekdotu
 • Připravit si vtipné vystoupení pro pobavení ostatních
 • Malování klaunských obličejů
 • Výroba klaunských bot
 • Sbírání a reprodukce anekdot
 • Malovat vtipy
 • Výroba klaunského převleku 

Celoškolní a třídní akce:

 • Výstava vtipů, anekdot – vlastních i nasbíraných
 • Aprílový den – veselé pokusy a jiné legrace, Maškarní klaunský bál                 

LÉTO

Manéž                            

Obecné cíle: Připravit závěrečné cirkusové vystoupení na  závěr školního roku Připravit výzdobu pergoly x kulisy pro vystoupení, naučit se pracovní dovednosti spojené s výrobou. Vyrobit model cirkusu.

Cíl matematický: Spočítat a nakoupit barvy a materiál potřebný na přípravu  (počítat plochu, spotřebu).   

Cíl čtenářský: Čtení o oslavách, slavnostech, o cirkusovém prostředí, společné povídání o přečteném,

Náměty motivačních rozhovorů: 

Cirkus - Maringotka – Zařízení maringotky, Malování, natírání v bytě – „akademie – Cirkusové vystoupení – Propagace, reklama 

Možné činnosti:

 • Vyrobit model cirkusu, maringotky
 • Uklidit maringotku - třídu
 • Natírat, malovat maringotku – kulisy pro vystoupení
 • Spočítat a nakoupit materiál potřebný na renovaci
 • Připravit propagaci cirkusového vystoupení na „akademii“
 • Připravit si vlastní vystoupení na „akademii“
 • Zajímáme se o historii českých cirkusů, sledujeme cirkusová turné

Celoškolní i třídní akce:

 • Příprava „akademii“
 • „akademie“

Hodnotící kritéria projektu MANÉŽ  2015/2016:

Žáci: Každý žák naší školy bude na konci školního roku:

 • umět konkrétně pojmenovat cirkus (vědět, že cirkusy mají různá jména), vědět a popsat, co je to šapitó, maringotka, drezúra, turné, artista, klaun
 • umět žonglovat podle svých možností se dvěma, třemi míčky popřípadě jinými žonglovacími pomůckami
 • umět vyprávět aspoň jeden vtip.
 • vnímat vtipnou situaci.
 • umět se obléknout a namalovat jako klaun či jinou cirkusovou postavu
 • se podílet na výrobě kulis
 • se podílet na cirkusovém vystoupení na „akademii“

Učitelé, vychovatelé:

 • Učitelé, vychovatelé budou v rámci své činnosti zařazovat cirkusové náměty (viz. výše), který bude vykazován a označován v třídní dokumentaci a ve zprávách na každou pedagogickou radu 2015/2016.  
 • Učitelé, vychovatelé budou společně připravovat společné akce vycházející z námětů cirkusu, na kterých se budou setkávat, podílet a spolupracovat všichni žáci školy. Akce budou vykazovány ve školní dokumentaci.   

Materiální výstup:

 • Obrázky, fotografie na výstavy
 • Klaunský oblek x maska do cirkusu
 • Kulisy na „akademii“